« zpět k detailu dražby

Podání

Nejvyšší podáni63.333,- Kč

Aktuální stav dražby

dražba již proběhla a byla ukončena

Průběh dražby

datum a čas provedl   provedená akce  
12.11.2019, 10:36:03 systém K doplacení nejvyššího podání se stanovuje lhůta 30 dní od právní moci usnesení o udělení příklepu.
O nabytí právní moci bude dražitel písemně vyrozuměn.
12.11.2019, 10:36:03 systém Uděluji příklep dražiteli 1071014001 [Jan Zdrha (nar. 21.10.1986)] za nejvyšší podání 63.333,- Kč
12.11.2019, 10:35:31 systém Vypršel čas pro podání námitek
12.11.2019, 10:30:03 systém Máte-li námitku proti udělení příklepu, můžete ji nyní podat.
12.11.2019, 10:28:03 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
12.11.2019, 10:07:43 1071014001 Učiněno podání: 63.333,- Kč
12.11.2019, 10:00:04 systém Soudní exekutor konstatuje, že se k dražbě přihlásili a jistotu uhradili:
1071014001
12.11.2019, 10:00:04 systém Do prvního dražebního jednání byly přihlášeny tyto pohledávky
1) Soudní exekutor JUDr. Ivo Luhan, Exekutorský úřad Praha 1, se sídlem Karlovo nám. 17, 120 00 Praha 2 přihlásil pohledávku ve výši 20 881,70 Kč z titulu nákladů exekuce v řízení sp. zn. 099 EX 714/19. Přihláška byla doručena dne 09.08.2019.
2) Soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek, Exekutorský úřad Plzeň - město, IC 71329277, se sídlem Dominikánská 13/8. 301 00 Plzeň přihlásil pohledávku ve výši 7.865,- Kč z titulu nákladů exekuce v řízení sp. zn. 134 EX 07229/10. Přihláška byla doručena dne 09.08.2019.
3) DRY CLEANER LINE s.r.o., IČ: 27587053, V Holešovičkách 1579/24, 180 00 Praha, práv. zast. advokátem JUDr. Pavlem Novákem, se sídlem Praha 4, Bohuslava Martinů 1051, přihlásil pohledávku ve výši 12.597,17 Kč, titulem jeEPR Okresního soudu v Sokolově č.j. 8 EC 779/2009 - 15 ze dne 8.9.2009. Rozhodným datem je datum podání exekučního návrhu, tj. 23.04.2010. Přihláška byla doručena dne 23.09.2019.
4) soudní exekutor JUDr. Josef Lavička, Exekutorský úřad Cheb, se sídlem 26. dubna 10, 350 02 Cheb přihlásil pohledávku z titulu nákladů exekuce ve výši 6.655,- Kč v exekučním řízení sp. zn. 176 EX 447/18. Přihláška byla doručena 23.09.2019.
5) UPC Česká republika, s.r.o. IČ 00562262 Závišova čp.502 / čo.5, Praha 4 - Nusle 140 00, právní zástupce: Mgr. Robert Lukeš, advokát, se sídlem ul. 7. května 1109/26, 140 00 Praha 4 -Chodov přihlásil pohledávku ve výši 11 242,93 Kč dle exekučního titulu, kterým je Příkaz Českého telekomunikačního úřadu, odbor pro západočeskou oblast, ze dne 7.12.2015, č.j. ČTÚ-54 844/2015-634/ vyř. – MaI, a rozsudek Okresního soudu Plzeň-město ze dne 15.12.2015, č.j. 38 C 454/2015-20. Přihláška byla doručena dne 26.09.2019.
6) B2 Kapital Czech Republic s.r.o., IČ: 04191536, se sídlem Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, právně zastoupen: Mgr. Markem Lošanem, advokátem, IČ 69258121, č. registrace ČAK 09471, jednatelem a společníkem HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář přihlásil pohledávku ve výši 33.192,74, exekučním titulem je Rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 27. 12. 2007, č. j. 51 C 1370/2006-38. Přihláška byla doručena dne 07.10.2019.
7)Vojenská zdravotní pojišťovna ČR, IČ: 47114975, se sídlem Drahobejlova 140/4, Praha 9 přihlásila pohledávku ve výši 5.551,- Kč, kdy exekučním titulem je výkaz nedoplatků VOZP ČR č. 1938000963/6410-1 ze dne 27.9.2019. Přihláška doručena dne 8.10.2019
8) Finanční úřad pro Karlovarský kraj, se sídlem Krymská 2a, Karlovy Vary přihlásil pohledávku ve výši 632,- kdy titulem je výkaze nedoplatků č.j. 906742/19/2407-00540-400885 ze dne 14.10.2019. Přihláška doručena dne 14.10.2019.
12.11.2019, 10:00:04 systém Vyhlášeno usnesení: Předkupní právo u předmětu dražby BYLO prokázáno pro dražitele:
1071014001
Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.
12.11.2019, 10:00:04 systém Dražební jednání bylo zahájeno