Úvodní stránka  |  Informace  |  Kontakt
dražby:
majetek:
kraj:

Dražební řád pro dražby movitých věcí    

1. Dražební jednání řídí exekutor nebo jím pověřený zaměstnanec - exekutorský kandidát, exekutorský koncipient, vykonavatel prostřednictvím webového serveru http://drazby.eupj.cz. Elektronické dražby movitých věcí jsou umožněny v řízeních zahájených po 1.1.2013.

2. Dražební jednání nařizuje exekutor dražební vyhláškou o nařízení elektronického dražebního jednání (dále jen dražební vyhláška), ve kterém mimo jiné určí úředně stanovenou cenu dražené nemovité věci, nejnižší podání a výši a způsob úhrady dražební jistoty (pokud bude vyžadována) která musí mít náležitosti stanovené dle ust. § 328b odst. 4 a 338a o.s.ř.

3. U movitých věcí - pokud tak neurčí zákon - není dražební jistota vyžadována. Pokud vyžadována bude, pak údaj o výši dražební jistoty bude v dražební vyhlášce uveden. Zájemci o koupi dražených movitých věcí jsou povinni zaplatit JISTOTU dle podmínek stanovených v dražební vyhlášce a pokynů dle komunikace se serverem http://drazby.eupj.cz Zájemci o koupi dražených movitých věcí, kteří jsou registrovanými dražiteli, jejichž totožnost byla ověřena, a k této dražbě se na dražebním serveru http://drazby.eupj.cz/ přihlásí, jsou povinni zaplatit jistotu před zahájením elektronické dražby buď v hotovosti nejpozději jeden pracovní den před dnem konání dražby nebo platbou nejméně tři dny předem na účet soudního exekutora vedený u České spořitelny, a.s. na depozitní účet soudního exekutora, který bude v draževní vyhlášce uveden. Variabilní symbol bude přidělen každému registrovanému a verifikovanému dražiteli, který se k dražbě přihlásí, individuálně. Platba musí být provedena pod přiděleným variabilním symbolem s uvedením specifického symbolu, kterým bude v případě právnické osoby její identifikační číslo a v případě fyzické osoby její rodné číslo. Do detailu platby nebo zprávy pro příjemce uvede zájemce „dražební jistota“. Zájemci o dražbu se upozorňují, že pro každé dražební jednání není zřizován jedinečný depozitní účet, proto je nutno dbát zvýšené pozornosti při zasílání plateb v případě, že se chtějí zúčastnit více dražeb konaných ve stejný den. K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, bylo-li jeden pracovní den přede dnem zahájením elektronického dražebního jednání zjištěno, že na účet soudního exekutora také došla. Z těchto důvodů je vhodné, aby jistotu na účast při elektronické dražbě movitých věcí skládali na účet soudního exekutora v předstihu nejméně 10 dnů, aby nedošlo k případným nesrovnalostem v rámci bankovních převodů. Zájemci o elektronickou dražbu jsou povinni před zahájením dražebního jednání prokázat úhradu stanovené jistoty. DRAŽITELEM může být fyzická osoba plně způsobilá k právním úkonům nebo právnická osoba jednající statutárním orgánem, která se nejdříve zaregistrovala (nejméně 3 dny před zahájením dražby) na dražebním serveru http://drazby.eupj.cz, byla ověřena (verifikována) její totožnost a složila dražební jistotu. Registrace dražitele proběhne na základě vyplněné žádosti na serveru http://drazby.eupj.cz/ a po té ověřila svoji totožnost. Ověření totožnosti je možno provést třemi způsoby:

a) elektronicky – zasláním e-mailu s platným zaručeným elektronickým podpisem, který splňuje požadavky ust. § 2 zákona 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, nejméně tři dny přede dnem zahájením dražby (pro tuto možnost je nutné mít platný kvalifikovaný certifikát vystavený certifikační autoritou – kvalifikovaným poskytovatelem certifikačních služeb jsou: První certifikační autorita a.s., IČ: 26 43 93 95; Česká pošta s.p., IČ: 47 11 49 83; eldentity a.s., IČ: 27 11 24 89) na emailovou adresu podatelna@eupj.cz

b) zasláním formuláře (formulář k dispozici při registraci zájemce na dražebním serveru http://drazby.eupj.cz/) s úředně ověřeným podpisem do sídla Exekutorského úřadu Plzeň-jih, soudní exekutor Mgr. et Mgr. Lenka Kozlová, Náměstí T.G. Masaryka 345/9, Plzeň, PSČ 301 00; v tomto případě je nutné doručení nejméně 3 pracovní dny přede dnem zahájením dražebního jednání, nebo v téže lhůtě osobně v sídle úřadu; v případě využití tohoto způsobu právnickými osobami je nutné přiložit originál výpisu z obchodního rejstříku nebo jeho úředně ověřenou kopii, které nesmí být ke dni konání této dražby starší šesti měsíců; v případě zastoupení je zástupce dražitele povinen prokázat se úředně ověřenou plnou mocí

c) zasláním formuláře s autorizovanou konverzí - 1) Stáhněte si formulář v PDF (dostupný na dražebním serveru po přihlášení se ke svému účtu. 2) Formulář podepište a podpis nechte úředně ověřit (u notáře nebo na kterémkoli kontaktním místě CzechPOINT) 3) Na kontaktním místě CzechPOINT nechte u dokumentu s ověřeným podpisem provést autorizovanou konverzi. 4) Zkonvertovaný dokument zašlete e-mailem na adresu podatelna@eupj.cz

Vzhledem k tomu, že o.s.ř. ani e.ř. neupravuje bližší informace a podrobnosti ohledně dražitele, vychází soudní exekutor subsidiárně ze zákona č. 26/2000 Sb., zákon o veřejných dražbách, který dražebníkovi ukládá povinnost, že osoby a věci musí být označovány způsobem vylučujícím jejich záměnu. U fyzické osoby musí jít o takové označení, které jednoznačně vylučuje záměnu osob, přičemž nezpochybnitelným identifikátorem je rodné číslo fyzické osoby, které však podléhá zvláštnímu režimu. Povinný, manžel povinného (případně bývalý manžel(ka) povinného, pokud jsou postiženy movité věci dosud ve společném jmění manželů a vydražitel, který zmařil předchozí dražbu, jakož i soudci, zaměstnanci soudů, soudní exekutoři, zaměstnanci soudních exekutorů, a ti, jimž v nabytí věci brání zvláštní právní předpis, nesmějí dražit.

4. Dražitelé a další zúčastněné osoby jsou povinny dodržovat pokyny uvedené na dražebním serveru http://drazby.eupj.cz. K dražbě se registrovaní dražitelé v průběhu draženího jednání již přihlásit nemohou. 

5. Bylo-li zjištěno, že byl podán návrh na vyškrtnutí movitých věcí ze soupisu nebo že byla podána žaloba na vyloučení dražené movité věci z exekuce, exekutor nebo exekutorský kandidát dražební jednání odročí až do pravomocného rozhodnutí o žalobě.

6. Bezprostředně před časem zahájení dražby exekutor nebo exekutorský kandidát zveřejní rozhodnutí, zda je prokázáno předkupní právo nebo výhrada zpětné koupě. Tato část bude zveřejněna formou zobrazení na obrazovce počítače. Dražitelé mohou zvyšovat svá podání dle pokynů na obrazovce. Dražba pokračuje, dokud dražitelé činí podání, dražitelé jsou vázáni svými podáními. Dražba se koná, dokud dražitelé činí podání. Bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání, má se za to, že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání. Budou-li poté činěna další podání, postup dle předcházející věty se opakuje. Uplyne-li od posledního učiněného podání pět minut, aniž by bylo učiněno další podání má se za to, že dražitelé již nečiní podání a dražba končí. Bezprostředně po ukončení dražby exekutor udělí příklep dražiteli, který učinil nejvyšší podání. 

7. Nejvyšší podání je vydražitel povinen doplatit nejpozději do tří dnů od udělení příklepu v hotovosti v sídle exekutorského úřadu nebo na účet soudního exekutora č.ú. 3549369319/0800, vedeného u České spořitelny, a.s. pod variabilním symbolem uvedeným v dražební vyhlášce.Vydražené movité věci si vydražitel může vyzvednout nejdříve v den doplacení nejvyššího podání, příp. po domluvě se zaměstnanci exekutorského úřadu buď v sídle nebo skladových prostorách exekutorského úřadu.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.     Další informace