Úvodní stránka  |  Informace  |  Kontakt
dražby:
majetek:
kraj:

« zpět k přehledu dražeb

Chcete-li se účastnit této dražby, musíte se nejprve přihlásit ke svému účtu.

Pokud zatím svůj účet nemáte, zaregistrujte se.

Dobrovolná dražba "Heydrichova zámečku" v Panenských Břežanech

Aktuální stav dražby:
vydraženo

Základní informace

Typ dražby:
nařízená
Způsob dražby:
ELEKTRONICKÁ DRAŽBA
Číslo jednací:
190 EX 1/19-6
Vyřizuje:
Mgr. Lenka Kozlová
Draží:
Mgr. Lenka Kozlová
Odhadní cena:
36.094.000,- Kč
Nejnižší podání:
30.000.000,- Kč

Podrobné informace o předmětu dražby

Kategorie:
nemovitost, pozemek
Okres:
Praha-východ

Související dokumenty

Znalecký posudek / dokument byl archivován (dražba ukončena)
Dražební vyhláška / dokument byl archivován (dražba ukončena)
Čestné prohlášení / dokument byl archivován (dražba ukončena)
Dobrovolná dražba Dobrovolná dražba Dobrovolná dražba Dobrovolná dražba Dobrovolná dražba Dobrovolná dražba Dobrovolná dražba
Poslat odkaz známému   Vytisknout informace

Prohlídky:

1. prohlídka dne 20.03. 2019 v 10:00 hod.
2. prohlídka dne 28.03. 2019 v 10:00 hod.
3. prohlídka dne 17.04. 2019 v 10:00 hod.
4. prohlídka dne 23.04. 2019 v 10:00 hod

Popis předmětu dražby:

Jedná se o nemovité věci a příslušenství nemovitých věcí, kterými jsou stavby nezapsané v katastru nemovitostí, dále podzemní stavba – bunkr, venkovní zpevněné plochy, vnitroareálové komunikace, trvalé porosty, oplocení a jednotlivé přípojky inženýrských sítí (dále jen „předmět dražby“). Areál je napojen na přípojky plynu a elektřiny, kanalizace svedena do septiku. Areál není napojen na vodovod. Nemovité věci jsou dlouhodobě neudržované bez řádné péče a servisu a nacházejí se v havarijním stavu. Veškerá média jsou ODPOJENA!
Soudní exekutor upozorňuje dražitele, že část předmětu dražby (soubor tzv. Dolního zámku) specifikovaných v rozhodnutí Ministerstva kultury České republiky ze dne 23.08.2016 č.j. MK 3164982016 byla uvedeným rozhodnutím prohlášena za kulturní památku dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči.
Navrhovatelé, jako insolvenční správci dlužníka 1) a 2) nemají k dispozici jakoukoliv stavební či technickou dokumentaci k předmětu dražby a nemají od žádného z dlužníků relevantní informaci o tom, jaká činnost byla v předmětu dražby vykonávána a s jakými důsledky.
V předmětu dražby se nacházejí blíže neidentifikované nebezpečné chemické látky, chemické směsi a nebezpečné odpady (dále jen „nebezpečné látky“), které nejsou součástí soupisu majetkové podstaty dlužníka 1) a dlužníka 2 ).
Navrhovatelé prohlašuje, že nebude odpovídat za vyklizení předmětu dražby a zejména pak za odstranění nebezpečných látek z předmětu dražby ani za jejich případnou likvidaci. Navrhovatel upozorňuje na skutečnost, že případný vydražitel bude povinen při likvidaci nebezpečného odpadu nacházejícího se v předmětu dražby postupovat v souladu s pokyny Státní inspekce životního prostředí a právními předpisy upravujícími nakládání s nebezpečnými odpady. Bez řádného provedení stavebních a jiných úprav, jakož i odstranění nebezpečných látek nelze předmět dražby řádně užívat v souladu s jejich původním určením, bez toho, aniž by mohlo dojít k ohrožení života, veřejného zdraví, bezpečnosti a životního prostředí.
Veškeré náklady spojené s jakýmikoliv stavebními či jinými úpravami předmětu dražby, jakož i odstraněním a dalším nakládáním s nebezpečnými látkami včetně ostrahy předmětu dražby a jejich zajištěním půjdou od okamžiku převzetí předmětu dražby k tíži vydražitele a vydražiteli z tohoto důvodu nevznikne vůči navrhovateli jakékoliv právo na peněžité či jiné plnění.
Pro účast v dražbě bude nutné zúčastnit se některé z prohlídek, pořádaných navrhovatelem dražby. Soudní exekutor upozorňuje dražitele, že nedoplacením nejvyššího podání ani v dodatečné lhůtě se vydražitel stává tzv. obmeškaným vydražitelem, tedy že mu nebude vrácena dražební jistota a bude odpovídat za škodu způsobenou nedoplacením nejvyššího podání.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.     Další informace